21/03/19

Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’n ofynnol i’r Comisiwn sicrhau bod ganddo drefniadau effeithiol ar waith i roi sicrwydd i Swyddog Cyfrifyddu’r Comisiwn ynglŷn â digonolrwydd y trefniadau o fewn y Comisiwn ar gyfer llywodraethu corfforaethol, gan gynnwys archwilio mewnol ac allanol, rheolaeth ariannol a rhagolygon ariannol, a materion llywodraethu corfforaethol ehangach.

Mae gan y Comisiwn Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg i ymgymryd â’r dasg hon ac mae’n dymuno penodi aelod annibynnol i’r Pwyllgor hwnnw i oruchwylio’r dasg bwysig hon.

Mae’r swydd am dair blynedd.

Y Dyddiad cau ar gyfer ymgeisidau yw 31 Mai 2019

Lawrlwytho Dogfen