Polisi Diogelu Data a Phreifatrwydd

12/11/18

Cyflwyniad

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (y Comisiwn) yn gorff cyhoeddus annibynnol a diduedd, sy’n arolygu holl ffiniau llywodraeth leol yng Nghymru yn unol â rheolau a sefydlwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013. Ceir Comisiynau ar wahân i arolygu ffiniau llywodraeth leol y DU yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Cymru.

Pam ydych chi’n prosesu fy ngwybodaeth bersonol?

Caiff proses Arolygon y Comisiwn ei llywio gan ymgynghoriadau cyhoeddus – mae hyn yn ofyniad statudol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013. Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i barchu’r data personol a gedwir fel rhan o’r broses Arolygon. 
Fel rheolwr data o dan arweiniad y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), bydd y data y mae’r Comisiwn yn ei gasglu, a ph’un a yw’n cael ei gadw ar ffurf electronig, papur, neu fformatau eraill, yn destun mesurau diogelu priodol sydd ar waith i sicrhau y cydymffurfir â’r Ddeddfwriaeth.

Pa gategorïau o ddata personol ydych chi’n eu prosesu?

Nid yw’r Comisiwn yn mynnu nac yn ceisio unrhyw rai o’r categorïau data arbennig diffiniedig a ddiffinnir o dan GDPR.  Fodd bynnag, gall data ar ymlyniad gwleidyddol neu gyfansoddiad crefyddol gael ei ddarparu weithiau mewn ymatebion ymgynghoriad.
Gallwch wneud cais am gopi o unrhyw ddata personol y mae’r Comisiwn yn ei gadw amdanoch, ar unrhyw adeg, trwy gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data fel y nodwyd uchod. Bydd y Comisiwn yn ceisio ymateb i’ch cais o fewn 20 diwrnod gwaith.

O ble gewch chi fy nata personol?

Mae’r Comisiwn yn cadw data personol a gesglir drwy’r canlynol:
i. Drwy ymatebion i’r ymgynghoriadau cyhoeddus (gan gynnwys ceisiadau i fynychu, a chynrychiolaethau llafar a wneir, mewn gwrandawiadau cyhoeddus);
ii. Drwy ohebiaeth bersonol a anfonir at y Comisiwn;
iii. Drwy geisiadau i’w cynnwys ar restrau postio’r Comisiwn; a
iv. Mewn perthynas â Chomisiynwyr a thîm yr Ysgrifenyddiaeth.

A ydych chi’n rhannu fy nata personol gydag unrhyw un arall?

Ni fydd y Comisiwn yn rhannu eich data personol gyda sefydliadau eraill. Fodd bynnag, gall y Comisiwn gyhoeddi ymatebion ymgynghoriad ar ffurf copi caled ac mewn ffurf electronig ar wefan y Comisiwn, gyda’r holl wybodaeth bersonol gan aelodau’r cyhoedd wedi’i golygu ac eithrio locale yr ymatebydd. Bydd ymatebion ymgynghoriad gan gyrff cyhoeddus a chynrychiolwyr etholedig yn cynnwys enw’r ymatebydd, ei safle ac enw’r corff cyhoeddus neu’r ardal y mae’n eu cynrychioli.

A ydych chi’n trosglwyddo fy nata personol i wledydd eraill?

Ni fyddwn ni’n rhannu eich data personol gyda gwledydd eraill. Fodd bynnag, gall y Comisiwn gyhoeddi ymatebion ymgynghoriad ar ffurf copi caled ac mewn ffurf electronig ar wefan y Comisiwn, gyda’r holl wybodaeth bersonol gan aelodau’r cyhoedd wedi’i golygu ac eithrio locale yr ymatebydd. Bydd ymatebion ymgynghoriad gan gyrff cyhoeddus a chynrychiolwyr etholedig yn cynnwys enw’r ymatebydd, ei safle ac enw’r corff cyhoeddus neu’r ardal y mae’n eu cynrychioli. Mae gwefan y Comisiwn yn hygyrch mewn gwledydd eraill.

Am ba hyd fyddwch chi’n cadw fy nata personol?

Cedwir data personol dros gyfnod yr Arolwg. Pan fydd wedi dod i ben, bydd yr holl ffeiliau sy’n ymwneud â’r Arolwg yn destun craffu gan Lywodraeth Cymru yn unol â gofynion a bennwyd ar gyrff cyhoeddus a’u hasiantaethau.
Nid yw’r Comisiwn yn gwneud unrhyw benderfyniadau awtomataidd na phroffilio awtomataidd gan ddefnyddio eich data personol.

Pa hawliau sydd gen i?

Mae’r hawl gennych i gael cadarnhad fod eich data’n cael ei brosesu, a chael mynediad i’ch data personol.
Mae hawl gennych i gael data personol wedi’i gywiro os yw’n anghywir neu’n anghyflawn.
Mae hawl gennych i gael data personol wedi’i ddileu ac i atal prosesu, mewn amgylchiadau penodol.
Mae hawl gennych i ‘rwystro’ neu atal prosesu data personol, mewn amgylchiadau penodol.
Mae’r hawl gennych i gludadwyedd data, mewn amgylchiadau penodol.
Mae’r hawl gennych i wrthwynebu’r prosesu, mewn amgylchiadau penodol.
Mae hawliau gennych mewn perthynas â phenderfyniadau a phroffilio awtomataidd.

Sut ydw i’n cwyno os nad ydw i’n hapus?

Os ydych yn anhapus gydag unrhyw agwedd ar yr hysbysiad preifatrwydd hwn, neu’r modd y mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Helen Morris, yn:

Y Swyddog Diogelu Data
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru 

Os ydych chi’n dal yn anhapus, mae’r hawl gennych i wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Ffôn: 0303 123 1113
E-bost: casework@ico.org.uk

https://ico.org.uk/global/contact-us/

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Byddwn yn adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau y gwyddoch bob amser pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.