Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Corfforaethol
Mae'r Comisiwn yn cydnabod pa mor bwysig yw arferion da ar gyfer rheoli gwynbodaeth a chofnodion ac mae wedi ymrwymo iddynt fel rhan annatod o'i strategaeth fusnes.
08/03/16
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2015.
12/02/16
Corfforaethol

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Swyddfa’r Cabinet y Comisiwn Ffiniau i Gymru Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru

07/01/16
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015.

20/10/15
Corfforaethol

Mae’r Cod Ymarfer hwn yn amlinellu yr egwyddorion sy’n llywio ein hymagwedd tuag at lywodraeth agored.

25/08/15
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2015.
24/04/15
Corfforaethol

Diben: Gweithredu fel canllaw ar gyfer Aelodau, staff ac ymchwilwyr y Comisiwn mewn achos posibl o dwyll neu anghyfreithlondeb arall.

06/08/14
Canllawiau
Mae’r arweiniad hwn yn nodi cwmpas yr arolygon gan esbonio’r gweithdrefnau y bydd y Comisiwn yn eu dilyn.
03/06/14
Corfforaethol
Cyhoeddiad Strategaeth Cyfathrebu 2014
14/02/14
Corfforaethol

Mae’r Weithdrefn hon yn nodi’r trefniadau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol i Gymru ar gyfer ymdrin â chwynion.

24/10/13