Cadarnhau Diwygio Ffiniau Cyngor Caerdydd

01/10/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Caerdydd yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda newidiadau i 2 o’r argymhellion.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 5 Tachwedd 2020 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Caerdydd yn gweld cynydd yn ei nifer o gynghorwyr, o 75 i 79. Fe fydd yna 3,078 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Ni fydd newid i’r nifer o wardiau, a mi fydd bob un o’r 28 yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 9 ward yn ethol 2 gynghorydd, 15 ward yn ethol 3 cynghorydd, ac 4 ward yn ethol 4 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 21 ward yn sgil y diwygio yma.

Yn ysgrifennu yn y Datganiad Ysgrifennedig, dywedodd y Gweinidog ei bod yn fodlon bod y Comisiwn wedi cyd-fynd a gofynion y Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013, a’r trefniadau manwl yn ei ddogfen Polisi ac Arfer y cytunwyd arni.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn y mwyafrif o’n hargymhellion.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Caerdydd.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Caerdydd, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Adamsdown
 • Caerau
 • Canton
 • Cathays
 • Cyncoed
 • Trelái
 • Y Tyllgoed
 • Gabalfa
 • Y Mynydd Bychan
 • Llandaf
 • Llanrhymni
 • Ystum Taf
 • Pen-y-lan
 • Plasnewydd
 • Pontprennau / Yr Hen Laneirwg
 • Rhiwbeina
 • Glanyrafon
 • Tredelerch
 • Y Sblot
 • Trowbridge
 • Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Argymhellion ni dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

Trefniadau wardiau etholiadol

Mi fydd y wardiau etholiadol Llanrhymni, a Phontprennau / Pentref Llaneirwg yn parhau fel y maent.

Enwau wardiau etholiadol

Mi fydd y ward Phontprennau / Pentref Llaneirwg yn cael ei henwi’n Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Caerdydd i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.