Cadarnhau Diwygio Ffiniau Torfaen

17/09/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Torfaen yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newid i enw un ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 9 Tachwedd 2018 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Torfaen yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 44 i 40.

Mi fydd y nifer o wardiau hefyd yn gostwng o 24 i 18, gyda 14 ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 6 ward yn ethol 2 gynghorydd tra bod 8 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 11 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd un o’r argymhellion yn ymwneud â enw Cymraeg ar gyfer ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Torfaen.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Torfaen, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Abersychan
 • Blaenafon
 • Coed Efa
 • Fairwater
 • Dwyrain Llanyrafon a Phonthir
 • Gorllewin Llanyrafon
 • New Inn
 • Panteg
 • Pontnewydd
 • St. Dials
 • Two Locks

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw unigol Panteg. Bydd yr enw Cymraeg Pan-teg yn cael ei roi i’r ward etholiadol. Bydd yr enw Saesneg Panteg yn parhau.

 

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Torfaen i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.