Cadarnhau Diwygio Ffiniau Sir Ddinbych

10/09/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC.

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Sir Ddinbych yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i enwau ambell ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 19 June 2019 ac mae’r gweinidog dros cyllid a llywodraeth leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Sir Ddinbych yn gweld cynydd yn ei nifer o gynghorwyr, o 47 i 48. Fe fydd yna 1,589 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Search hynny, mi fydd y nifer o wardiau on gostwng o 30 i 29, gyda 16 ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 13 ward yn ethol 2 gynghorydd tra bod 3 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 23 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd ychydig o’r argymhellion yn ymwneud â enwau Cymraeg ar gyfer ambell ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Sir Ddinbych.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Sir Ddinbych, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Bodelwyddan 
 • Dinbych Isaf
 • Dyserth
 • Efenechtyd
 • Llandyrnog 
 • Llanfair Dyffryn Clwyd Gwyddelwern 
 • Llangollen
 • Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
 • Canol Prestatyn
 • Dwyrain Prestatyn
 • Prestatyn Gallt Melyd
 • Gogledd Prestatyn
 • De Orllewin Prestatyn
 • Rhuddlan
 • Dwyrain Y Rhyl
 • De Y Rhyl
 • De Orllewin Y Rhyl
 • Gorllewin Y Rhyl
 • Rhuthun
 • Dwyrain Llanelwy
 • Gorllewin Llanelwy
 • Trefnant
 • Tremeirchion

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid cadw’r enw Efenechtyd. Bydd yr enw unigol Efenechdyd yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Prestatyn Gallt Melyd. Bydd yr enw Cymraeg Prestatyn Alltmelyd yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg De Orllewin Prestatyn. Bydd yr enw Cymraeg De-orllewin Prestatyn yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Dwyrain Y Rhyl. Bydd yr enw Cymraeg Dwyrain y Rhyl yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg De Y Rhyl. Bydd yr enw Cymraeg De’r Rhyl yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg De Orllewin Y Rhyl. Bydd yr enw Cymraeg De-orllewin y Rhyl yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Gorllewin Y Rhyl. Bydd yr enw Cymraeg Gorllewin y Rhyl yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Trellewelyn Y Rhyl. Bydd yr enw Cymraeg Y Rhyl Trellewelyn yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 1. Cynhaliwyd yr arolwg gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn ôl Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013.
 2. Nid oes cysylltiad rhwng yr arolwg yma a’r Arolwg 2023 a ddechreuwyd yn ddiweddar gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru.
 3. Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Sir Ddinbych i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig: https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau/06-19/argymhellion-terfynol-ar-gyfer-sir-ddinbych
 4. Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-ffiniau-etholiadol-awdurdodau-lleol-yr-wybodaeth-ddiweddaraf-4