Cadarnhau Diwygio Ffiniau Gwynedd

29/09/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Gwynedd yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gydag un man newid i 2 enw ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 6 Tachwedd 2018 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Gwynedd yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 75 i 69. Fe fydd yna 1,208 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau yn gostwng o 71 i 65, gyda 4 ohonynt yn ethol 2 gynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 27 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd 2 o’r argymhellion yn ymwneud â enw Cymraeg ar gyfer ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Gwynedd.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Gwynedd, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Aberdyfi
 • Dolbenmaen
 • Nefyn
 • Abererch
 • Dyffryn Ardudwy
 • Penygroes
 • Abermaw
 • Efail-newydd/Buan
 • Dwyrain Porthmadog
 • Bala
 • Glyder
 • Gorllewin Porthmadog
 • Bowydd a Rhiw
 • Groeslon
 • Gogledd Pwllheli
 • Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd
 • Llanaelhaearn
 • De Pwllheli
 • Corris/Mawddwy
 • Llanberis
 • Trawsfynydd
 • Criccieth
 • Llanrug
 • Tregarth a Mynydd Llandygái
 • Deiniolen
 • Llanystumdwy
 • Dewi

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Argymhellodd y Comisiwn yr enw sengl Brithdir, Llanfachreth, Y Ganllwyd a Llanelltyd. Rhoddir yr enw Saesneg Brithdir a Llanfachreth / Ganllwyd / Llanelltyd i'r ward etholiadol ac enw Cymraeg Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltud. Mae hyn yn golygu bod enwau'r wardiau etholiadol yn aros fel ar hyn o bryd.
 • Argymhellodd y Comisiwn yr enw ward sengl Cwm-y-Glo. Rhoddir yr enw Saesneg Cwm-y-Glo i'r ward etholiadol a'r enw Cymraeg Cwm-y-glo. Mae hyn yn golygu bod enwau'r wardiau etholiadol yn aros fel ar hyn o bryd.

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Gwynedd i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.