Cadarnhau Diwygio Ffiniau Blaenau Gwent

23/09/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Blaenau Gwent yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gydag un man newid i enwa ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 10 Ebrill 2019 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Blaenau Gwent yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 42 i 33. Fe fydd yna 1,545 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau on gostwng o 16 i 14, gyda bob un ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 9 ward yn ethol 2 gynghorydd, tra bod 5 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 5 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd un o’r argymhellion yn ymwneud â enw Cymraeg ar gyfer ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Blaenau Gwent.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Blaenau Gwent, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

  • Bryn-mawr
  • De Glynebwy 
  • Sirhywi
  • Cwm
  • Georgetown

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru:

  • Argymhellodd y Comisiwn yr enw unigol Beaufort. Bydd yr enw Cymraeg Cendl yn cael ei roi i’r ward etholiadol.

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Blaenau Gwent i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.