Cadarnhau Diwygio Ffiniau Merthyr Tudful

13/08/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Merthyr Tudful yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i enwau ambell ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 29 Hydref 2019 ac mae’r gweinidog dros cyllid a llywodraeth leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Merthyr Tudful yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 33 i 30. Fe fydd yna 1,509 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Bydd yna 11 o wardiau yn parhau i fod, gyda bob un ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 4 ward yn ethol 2 aelod, 6 yn ethol 3 aelod, ac 1 yn ethol 4 aelod.

Ni fydd unrhyw newid i 8 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd ychydig o’r argymhellion yn ymwneud â enwau Cymraeg ar gyfer ambell ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Merthyr Tudful.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Merthyr Tudful, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Bedlinog
 • Plymouth
 • Cyfarthfa
 • Town
 • Ynysowen
 • Treharris
 • Penydarren
 • Faenor

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Parc yr enw Cymraeg Parc. Bydd yr enw Cymraeg Y Parc yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn na ddylid newid ward etholiadol Bedlinog. Bydd yr enw Cymraeg Bedlinog a Threlewis a’r enw Saesneg Bedlinog and Trelewis yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 1. Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Merthyr Tudful i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig: https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau/10-19/argymhellion-terfynol-ar-gyfer-merthyr-tudful
 2. Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-ffiniau-etholiadol-awdurdodau-lleol-yr-wybodaeth-ddiweddaraf-3?_ga=2.5957104.2125775566.1628760375-1278016688.1623850757