Cadarnhau Diwygio Ffiniau Ceredigion

13/08/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Ceredigion yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i enwau ambell ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 31 Mai 2019 ac mae’r gweinidog dros cyllid a llywodraeth leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Ceredigion yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 42 i 38. Fe fydd yna 1,384 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau on gostwng o 40 i 34, gyda 4 ohonynt yn ethol 2 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 19 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd ychydig o’r argymhellion yn ymwneud â enwau Cymraeg ar gyfer ambell ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Ceredigion.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Ceredigion, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Aberteifi/Cardigan-Mwldan
 • Aberystwyth Penparcau
 • Aberystwyth Rheidol
 • Borth
 • Ceulanamaesmawr
 • Ciliau Aeron
 • Faenor
 • Llanarth
 • Llandyfriog
 • Llanfarian
 • Llanfihangel Ystrad
 • Llangeitho
 • Llangybi
 • Llanrhystyd
 • Llanwenog
 • Melindwr
 • Tirymynach
 • Trefeurig
 • Ystwyth

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Ceulanamaesmawr yr enw unigol Ceulanamaesmawr. Bydd yr enw unigol Ceulan a Maesmawr yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadolLlanarth yr enw unigol Llanarth. Bydd yr enw unigol Llannarth yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Aberporth a’r Ferwig yr enw Cymraeg Aberporth a’r Ferwig. Bydd yr enw Cymraeg Aber-porth a’r Ferwig yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Gogledd Llandysul a Throedyraur yr enw Cymraeg Gogledd Llandysul a Throedyraur. Bydd yr enw Cymraeg Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 1. Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig: https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau/05-19/argymhellion-terfynol-ar-gyfer-ceredigion  
 2. Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-ffiniau-etholiadol-awdurdodau-lleol-yr-wybodaeth-ddiweddaraf-3?_ga=2.5957104.2125775566.1628760375-1278016688.1623850757