Cadarnhau Diwygio Ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr

15/07/21

Welsh Government accepts LDBCW recommendations

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i enwau ambell ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 2 Hydref 2019 ac mae’r gweinidog dros cyllid a llywodraeth leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 54 i 51. Fe fydd yna 2,096 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau on gostwng o 39 i 28, gyda 15 ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 7 ward yn ethol 2 gynghorydd tra bod 8 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 9 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd ychydig o’r argymhellion yn ymwneud â enwau Cymraeg ar gyfer ambell ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Pen-y-bont ar Ogwr.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Aberkenfig
 • Nant-y-moel
 • Blackmill
 • Ogmore Vale
 • Llangynwyd
 • Oldcastle
 • Maesteg East
 • Pen-y-fai
 • Maesteg West

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Bridgend Central yr enw Cymraeg Canol Pen-y-bont. Bydd yr enw Cymraeg Canol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Cefn Glas yr enw unigol Cefn Glas. Bydd yr enw unigol Cefn-glas yn cael ei roi i'r ward etholiadol.

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.