Cadarnhau Diwygio Ffiniau Castell-nedd Port Talbot

15/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Castell-nedd Port Talbot yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i enwau ambell ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 20 Awst 2020 ac mae’r gweinidog dros cyllid a llywodraeth leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Castell-nedd Port Talbot yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 64 i 60. Fe fydd yna 1,767 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau on gostwng o 42 i 34, gyda 20 ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 14 ward yn ethol 2 gynghorydd tra bod 6 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 16 ward yn sgil y diwygio yma.

Ni dderbyniwyd nifer bach o argymhellion yn ymwneud â enwau Cymraeg ar gyfer ambell ward.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Castell-nedd Port Talbot.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Castell-nedd Port Talbot, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Aberdulais
 • Allt-wen
 • Baglan
 • Dwyrain Llansawel
 • Gorllewin Llansawel
 • Bryn a Chwmafan
 • Gogledd Bryn-coch
 • Llangatwg
 • Gogledd Coed-ffranc
 • Godre'r Graig
 • Dwyrain Castell-nedd
 • Gogledd Castell-nedd
 • De Castell-nedd
 • Rhos
 • Dwyrain Sandfields
 • Gorllewin Sandfields

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Trebanos yr enw Cymraeg Trebannws. Bydd yr enw Cymraeg Trebanos yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Resolfen a Thonna yr enw Cymraeg Resolfen a Thonnau. Bydd yr enw Cymraeg Resolfen a Thonna yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Blaengwrach a Gorllewin Glyn-nedd yr enw Cymraeg Blaengwrach a Gorllewin Glyn-nedd. Bydd yr enw Cymraeg Blaen-gwrach a Gorllewin Glyn-nedd yn cael ei roi i’r ward etholiadol.

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.