Cadarnhau Diwygio Ffiniau Bro Morgannwg

15/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDL

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Bro Morgannwg yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, heb newidiadau.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 5 Chwefror 2021 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Bro Morgannwg yn gweld cynnydd yn ei nifer o gynghorwyr, o 47 i 54. Fe fydd yna 1,775 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd, wedi eu rhannu ar draws 24 ward etholiadol.

Mi fydd 11 ward yn ethol 2 gynghorydd; 5 yn ethol 3 cynghorydd; a 3 ward yn ethol 4 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 13 ward yn sgil y diwygio yma.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion yn llawn.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Bro Morgannwg.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Bro Morgannwg, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Buttrills
 • Castleland
 • Cornerswell
 • Court
 • Y Bont-faen
 • Dinas Powys
 • Dyfan
 • Gibbonsdown
 • Illtud
 • Llandochau
 • Plymouth
 • Stanwell
 • Sili

Mae adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg ar gael yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig. 

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.