Swydd ar gael - Rheolwr Arolygon

14/06/22

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i Civil Service Jobs.

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, sydd â’r rôl o gadw ffiniau a threfniadau etholiadol ardaloedd llywodraeth leol yng Nghymru dan arolwg a gwneud cynigion i Lywodraeth Cymru ar gyfer newidiadau sy’n ymddangos i’r Comisiwn yn ddymunol er llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. Mae’n gorff statudol â swyddogaethau statudol sydd wedi’u hamlinellu yn Neddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013.

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn gorff a noddir gan Swyddfa’r Cabinet, sydd â’r rôl o gadw’r etholaethau seneddol yng Nghymru dan arolwg, yn unol â Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd).

Diben y swydd: Eich rôl chi fydd gweithredu fel Rheolwr Arolygon i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru i gynnal arolygon i’r Comisiwn a chyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau gweithredol y Comisiwn. Bydd deiliad y swydd yn atebol i’r Pennaeth Arolygon am ddatblygu cynlluniau ac opsiynau ar gyfer trefniadau etholiadol, ynghyd â llunio adroddiadau cynigion. Bydd deiliad y swydd hefyd yn ymgymryd â’r un rôl ar gyfer y Comisiwn Ffiniau i Gymru.

Rheif Cyfeirnod

218250

Cyflog

£31,210 - £38,160

Gradd

Uwch Swyddog Gweithredol (HEO)

Math o gytundeb

2 Flynedd - Gyda'r posibilrwydd o ddod yn barhaol

Math o swydd

Cefnogaeth Gweinyddol / Corfforaethol

Patrwm gwaith

Gweithio hyblyg / llawn-amser

Nifer y Swyddi

1

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i Civil Service Jobs.