Cadarnhau Diwygio Ffiniau Rhondda Cynon Taf

24/06/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDL

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Rhondda Cynon Taf yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i’r argymhellion o ran enwau wardiau yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 25 Mawrth 2020 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Rhondda Cynon Taf yn cadw 75 o gynghorwyr, gyda 2,302 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Fe fydd y nifer o wardiau yn lleihau o 52 i 46, gyda 26 ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 23 ward yn ethol 2 gynghorydd, a 3 yn ethol tri cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 20 ward yn sgil y diwygio yma.

Argymhellodd y Comisiwn wneud nifer o newidiadau i ffiniau yn Nhref Pontypridd a Chymunedau Llanilltud Faerdref, Pont-y-clun a Threhafod.

Ni dderbyniwyd nifer bach o argymhellion ar enwau wardiau gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Rhondda Cynon Taf.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Rhondda Cynon Taf, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

Abercynon

 • Dwyrain Aberdâr
 • Gorllewin Aberdâr/Llwydcoed
 • Cilfynydd
 • Cwm Clydach
 • Gilfach-goch
 • Glyncoch
 • Llanilltud Faerdref
 • Penrhiwceibr
 • Pentre
 • Pen-y-Graig
 • Pen-y-Waun
 • Tref Pontypridd
 • Porth
 • Ffynnon Taf
 • Trefforest
 • Tonypandy
 • Dwyrain Tonyrefail
 • Trallwng
 • Treherbert

Argymhellion na’u derbynnir gan Lywodraeth Cymru:

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Ynysybwl yr enw unigol Ynysybwl. Bydd yr enw Cymraeg Ynys-y-bwl a’r enw Saesneg Ynysybwl yn cael eu rhoi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Llwynypia yr enw unigol Llwynypia. Bydd yr enw Cymraeg Llwynypia a’r enw Saesneg Llwyn-y-pia yn cael eu rhoi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Cwmbach yr enw unigol Cwmbach. Bydd yr enw Cymraeg Cwm-bach a’r enw Saesneg Cwmbach yn cael eu rhoi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y sillafiad unigol Pont-y-clun ar gyfer y wardiau etholiadol a’r wardiau cymunedol sy’n cynnwys Pont-y-clun yn eu henw. Bydd Pont-y-clun yn cael ei sillafu Pont-y-clun yn Gymraeg a Pontyclun yn Saesneg ar gyfer y wardiau etholiadol a’r wardiau cymunedol sy’n cynnwys yr enw lle hwn.

Dewch o hyd i'r Argymhellion Terfynol, yn ogystal a mapiau o'r wardiau cafwyd eu hargymell: https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau/03-20/argymhellion-terfynol-ar-gyfer-rhondda-cynon-taf