Bywgraffiadau

Dianne Bevan - Aelod
Dianne Bevan

Ganwyd Dianne yn Cumbria a threuliodd ei phlentyndod yng ngogledd Lloegr. Symudodd i Gaerdydd ym 1985 ac mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i bywyd yn byw yng Nghymru. Mae hi’n briod â Chymro ac mae ganddi ddau blentyn mewn oed.

Gweithiodd fel cyfreithiwr am 20 mlynedd mewn llywodraeth leol, yn ne Cymru yn bennaf. Ar ôl deng mlynedd fel cyfarwyddwr gyda Chynghorau De Morgannwg a Chaerdydd, lle y gweithredodd hefyd fel swyddog canlyniadau ar gyfer nifer o etholiadau ochr yn ochr â’i dyletswyddau fel uwch gyfreithiwr y Cyngor, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Glerc yr hyn a oedd yn Gynulliad Cenedlaethol Cymru bryd hynny, gan ddod yn Brif Swyddog Gweithredu’r Cynulliad yn ddiweddarach. Yn y rôl hon, gweithiodd gyda chynrychiolwyr etholedig o bob plaid i gefnogi gwaith deddfwriaethol y Cynulliad a’i swyddogaeth craffu ar Lywodraeth Cymru.

Ers iddi ymddeol o gyflogaeth amser llawn yn 2012, mae Dianne wedi dangos ei diddordeb brwd mewn democratiaeth gynrychioliadol a gwasanaethau lleol, gan weithio gyda sefydliadau gan gynnwys Cynulliad Gogledd Iwerddon, Cymdeithas Hansard, Pwyllgor Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines a Chymdeithas Dai Taf. Fel Cydymaith gyda Global Partners Governance, sy’n helpu i ddatblygu democratiaethau effeithiol ar draws y byd, roedd Dianne yn rhan o brosiect a roddodd gyngor a hyfforddiant i Senedd ac Ardaloedd Llywodraethol Jordan.

Mae’n rhannu ei hamser sbâr rhwng teithio, cerdded, rygbi (gan gefnogi Caerdydd a Chymru), rhandir y teulu a helpu i ofalu am ei dau ŵyr.

Bev Smith - Cadeirydd
Bev Smith

Mae Bev yn was cyhoeddus brwdfrydig ac ymroddedig ers 32 mlynedd. Dechreuodd ei gyrfa yn Heddlu Swydd Lincoln a bu’n gweithio mewn ystod eang o Gynghorau Dosbarth a Bwrdeistref yn Lloegr. Mae ei gyrfa wedi cynnwys rhaglenni adfywio economaidd ac adnewyddu canol trefi ochr yn ochr â chyflawni twf tai. Ei rôl ddiweddaraf yw Prif Weithredwr Gogledd-orllewin Swydd Gaerlŷr, sef cyngor sy’n rheoli twf economaidd sylweddol yng nghanol y Fforest Genedlaethol ac sy’n gartref i faes awyr Dwyrain Canolbarth Lloegr, sef un o’r meysydd awyr cludo llwythi mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae hi wedi gweithio ar draws y rhanbarth a chyda phartneriaid yn genedlaethol ar y Cyfnod Pontio o’r Undeb Ewropeaidd a’r ymateb i’r pandemig Covid a’r adferiad ohono yn Swydd Gaerlŷr a Rutland.

Mae hi wedi gweithio gyda’r Gymdeithas Llywodraeth Leol fel adolygwr cymheiriaid, gan gefnogi gwelliant mewn llywodraeth leol. Mae hi hefyd yn gadeirydd, ymddiriedolwr ac aelod bwrdd profiadol mewn ystod eang o sectorau, yn amrywio o gyrff amgylcheddol, addysg a chwaraeon. 

Mae hi’n credu’n gryf mewn budd gweithio mewn partneriaeth ac wedi datblygu perthnasoedd rhagorol â chydweithwyr rhanbarthol, cenedlaethol a llywodraeth leol. 

A hithau’n swyddog canlyniadau profiadol, mae hi wedi rheoli etholiadau Seneddol, Maerol, Dosbarth, a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu, yn ogystal â hyrwyddo democratiaeth gynhwysol a hygyrch. Wrth gyfrannu at waith ymchwil ar gynlluniau peilot adnabod pleidleiswyr, mae hi’n credu’n gryf mewn sicrhau bod llais y gymuned yn cael ei annog a'i glywed er mwyn dylanwadu ar ffurfio lleoedd a pholisi lleol a chenedlaethol. 

'Cefais fy ngeni a’m magu yng nghwm Rhondda, ac er i mi dreulio llawer o’m gyrfa yn gwasanaethu cymunedau yn Lloegr, mae fy nghalon wastad wedi bod yng Nghymru ac rwy’n gyffrous ac yn falch o gael y cyfle i ddefnyddio fy mhrofiad a’m sgiliau i weithio gyda Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn ystod ei gam nesaf. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r teulu llywodraeth leol yng Nghymru. '

Frank Cuthbert - Aelod
Frank Cuthbert

Mae Frank wedi byw yn ne Cymru ar hyd ei oes, naill ai yng Nghaerdydd neu yng Nghaerffili. Mae’n briod gydag un ferch. Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd a Phrifysgol Caerdydd, ac mae ganddo radd Meistr mewn Methodoleg Ymchwil.

Mae gyrfa Frank wedi bod yn amrywiol, gan gynnwys cyfnodau yn y gwasanaeth sifil ond hefyd cyfnod fel ymgynghorydd gwleidyddol a rheolwr ymchwil gyda Chynghorau Hyfforddiant a Menter a Chyngor Sir Swydd Gaerloyw. Fodd bynnag, yn fwyaf diweddar, bu’n gweithio i Lywodraeth Cymru am 18 mlynedd yn arwain tîm yn yr Is-adran Democratiaeth Leol.

Yn ystod ei gyfnod yn Llywodraeth Cymru, bu’n gyfrifol am gysylltu â’r Comisiwn Ffiniau a chynghori Gweinidogion Cymru ar gynigion polisi a deddfwriaethol yn ymwneud â’r Comisiwn.

Ymddeolodd yn 2018.

Michael Imperato - Aelod
Michael Imperato

Mae Michael yn gyfarwyddwr gyda'r cyfreithwyr Watkins a Gunn yn Ne Cymru. Mae wedi gweithredu dros bobl fregus, undebau llafur, elusennau a grwpiau ymgyrchu ers blynyddoedd lawer ac mae wedi bod yn gysylltiedig â nifer o’r achosion cyfreithiol uchaf eu proffil yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf. Mae Michael yn gyn-lywydd Cymdeithas y Cyfreithwyr Caerdydd a’r Cylch ac mae wedi gwasanaethu ar sawl pwyllgor Cymdeithas y Cyfreithwyr.


Mae Michael yn dal nifer o rolau cyhoeddus. Mae’n aelod annibynnol o Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, yn aelod o banel cadeiryddion Tribiwnlys Prisio Lloegr, yn ysgolhaig gwadd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn ymddiriedolwr Sefydliad Bevan. Mae'n llywodraethwr ysgol ers tro.


Cafodd ei eni a'i fagu yng Nghaerdydd, gan fynychu Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd cyn graddio o Brifysgol Reading. Mae Michael yn ddilynwr brwd o’r rhan fwyaf o chwaraeon ac yn mwynhau ceisio peidio â mynd ar goll ar deithiau cerdded gyda’i wraig yng nghefn gwlad Cymru.

Ms Julie James - Aelod Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg

Er iddi gael ei geni yn Llundain, priododd Julie deulu sydd wedi byw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am genedlaethau. 

Roedd Julie yn Gyfarwyddwr Personél am 18 mlynedd i Monarch Airlines a Monarch Aircraft Engineering Ltd sy’n cyflogi 3,000 o staff, cyn ymddeol i fyw yng Nghapel Isaac yn Sir Gaerfyrddin gyda’i gŵr, sy’n feddyg teulu sydd wedi ymddeol, yn 2000.

Roedd Julie yn Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o 2011 i 2014 lle’r oedd yn Aelod a benodwyd gan Lywodraeth Cymru o 2006 i 2016, ac yn y rhinwedd honno y gwasanaethodd fel Aelod o Bartneriaeth Dwristiaeth Ranbarthol De-orllewin Cymru lle’r oedd yn Is-gadeirydd.

Mae’n dal amrywiaeth o benodiadau cyhoeddus, gan gynnwys: Aelod Annibynnol o Fwrdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyfarwyddwr Anweithredol Pwyllgor Archwilio a Risg EPS Llywodraeth Cymru ac Aseswr ar gyfer safon Iechyd ar Waith: Cyrraedd y Nod Llywodraeth Cymru.

Mae ei phenodiadau cyhoeddus blaenorol yn cynnwys swydd Cyfarwyddwr Anweithredol gydag Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Cymru, Proffesiynau Iechyd Cymru, ac Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen.  Mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Anweithredol Estyn, Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Caerfyrddin ac Aelod o Fwrdd Cynghori OFCOM ar gyfer Cymru.

Mae Julie wedi bod yn Llywodraethwr Ysgol, Coleg a Phrifysgol yng Nghymru a Lloegr.  Dyfarnwyd MBA Anrhydeddus iddi gan Brifysgol Bedfordshire ac mae’n Aelod Oes o Lys Prifysgol Abertawe.

Mae Julie yn un o Ymddiriedolwyr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog ac yn Aelod o Fwrdd Cynghori Gofal Canser Marie Curie ar gyfer Cymru.  Mae’n gyn Is-gadeirydd Cadwch Gymru’n Daclus.