Bywgraffiadau

Dr Debra Evans-Williams - Cadeirydd
Dr Debra Evans-Williams - Chair

Dr Debra Evans-Williams yw un o’r menywod busnes mwyaf blaenllaw ym Mhrydain gyda hanes o lwyddiant a dawn reddfol i gynhyrchu twf ac amlygu cyfleoedd busnes newydd.  

Debra oedd Menyw y Flwyddyn Cymru ar gyfer Arloesedd, fe’i cydnabyddwyd yn un o’r 200 o fenywod busnes gorau yn y Deyrnas Unedig gan y Frenhines, dyfarnwyd Gwobr Cyflawniad Oes iddi a daeth yn Ddoethur anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe, i enwi ond rhai o’r cydnabyddiaethau a roddwyd iddi.

 Yn ystod ei gyrfa, mae Debra wedi dal nifer o rolau uwch ac wedi gweithio ar lefel reoli yn rhai o fusnesau mwyaf adnabyddus y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Confused.com, Admiral, Tesco Bank, NCR, Covea, Prifysgol Abertawe a News Corporation.  Yn ystod ei chyfnod fel Rheolwr Gyfarwyddwr Confused.com, sef y safle cymharu cyntaf yn y Deyrnas Unedig a, gellid dadlau, y cyntaf yn y byd, datblygodd Debra y busnes i fod yn un o’r prif safleoedd cydgasglu yn y Deyrnas Unedig.

 Mae Debra yn byw yn ne Cymru gyda’i gŵr, Barrie, a’i merched, Bethan a Sophia.  Mae’n angel buddsoddi, ac yn ymgynghori gyda chwmnïau yn y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r Unol Daleithiau.  Mae hi’n aelod o Fwrdd Sefydliad Alacrity, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Cymdeithas Adeiladu Principality ac yn cadeirio Gyrfa Cymru. Mae ganddi amser hefyd i fod yn llysgennad busnes ar gyfer Tŷ Hafan.

Mr Ceri Stradling - Diprwy Cadeirydd
Picture of Mr Ceri Stradling - Deputy Chair

Magwyd Ceri yn ne Cymru ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Pentre ac Ysgol Gyfun Rhondda Uchaf cyn mynd i Brifysgol Manceinion.  Ar ôl graddio mewn Busnes a Chyllid, ymunodd â Coopers and Lybrand (PwC bellach) yng Nghaerdydd lle y cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig cyn arbenigo mewn archwilio TG.

Yn ddiweddarach, symudodd allan o ymarfer i weithio yn y diwydiant trydan, gan ddal nifer o wahanol swyddi rheoli yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.  Yng nghanol y 1980au, symudodd i’r Comisiwn Archwilio newydd ei ffurfio i weithio ym maes archwilio ariannol a’r ddisgyblaeth astudiaethau gwerth am arian.  Yn ystod y degawd nesaf, cyflawnodd amrywiaeth o swyddi uwch reoli yng Nghymru a Lloegr, ac ym 1996 fe’i penodwyd yn Archwilydd Dosbarth a oedd yn gyfrifol am archwilio’r holl gyrff Llywodraeth Leol, GIG a Swyddfa Gartref yng ngogledd Cymru.

Bu’n aelod o fyrddau rheoli Archwilio Dosbarth a’r Comisiwn Archwilio yng Nghymru rhwng 2005 a 2010, ac roedd yn Uwch Bartner ac aelod o Bwyllgor Rheoli Swyddfa Archwilio Cymru (WAO).  Tra oedd yno, fe’i penodwyd yn Archwilydd Penodedig neu’n Bartner Ymgysylltu a oedd yn gyfrifol am bortffolio mawr o gyrff Llywodraeth Leol, GIG a Llywodraeth Ganolog yng nghanolbarth a gorllewin Cymru, yn ogystal ag arwain swyddogaeth dechnegol y Swyddfa a’i Strategaethau Corfforaethol a GIG.

Mae Ceri yn byw yn Sir Ddinbych a bu’n aelod o Gyngor Cynulleidfa’r BBC yng Nghymru ers 2011.  Mae’r Cyngor yn cynghori Ymddiriedolaeth y BBC ac yn ei dal i gyfrif ynglŷn â pha mor dda y mae’n cyflawni ei Dibenion Cyhoeddus ar gyfer talwyr y drwydded.  Mae hefyd yn Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac yn cyn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar hyn o bryd.  Mae Ceri’n awyddus i gynyddu effeithiolrwydd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i’r eithaf ac mae ganddo ddiddordeb brwd mewn darlledu cyhoeddus ac atal digartrefedd.  Mae’n briod gyda dau fab sy’n oedolion ac mae’n mwynhau cerdded, darllen a theithio.  Mae’n dilyn y rhan fwyaf o fathau o chwaraeon, yn enwedig rygbi’r undeb, ac mae’n cadw’n heini trwy fynd i’r gampfa a chwarae sboncen.

 

Ms Julie James - Aelod Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg

Er iddi gael ei geni yn Llundain, priododd Julie deulu sydd wedi byw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am genedlaethau. 

Roedd Julie yn Gyfarwyddwr Personél am 18 mlynedd i Monarch Airlines a Monarch Aircraft Engineering Ltd sy’n cyflogi 3,000 o staff, cyn ymddeol i fyw yng Nghapel Isaac yn Sir Gaerfyrddin gyda’i gŵr, sy’n feddyg teulu sydd wedi ymddeol, yn 2000.

Roedd Julie yn Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o 2011 i 2014 lle’r oedd yn Aelod a benodwyd gan Lywodraeth Cymru o 2006 i 2016, ac yn y rhinwedd honno y gwasanaethodd fel Aelod o Bartneriaeth Dwristiaeth Ranbarthol De-orllewin Cymru lle’r oedd yn Is-gadeirydd.

Mae’n dal amrywiaeth o benodiadau cyhoeddus, gan gynnwys: Aelod Annibynnol o Fwrdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyfarwyddwr Anweithredol Pwyllgor Archwilio a Risg EPS Llywodraeth Cymru ac Aseswr ar gyfer safon Iechyd ar Waith: Cyrraedd y Nod Llywodraeth Cymru.

Mae ei phenodiadau cyhoeddus blaenorol yn cynnwys swydd Cyfarwyddwr Anweithredol gydag Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Cymru, Proffesiynau Iechyd Cymru, ac Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen.  Mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Anweithredol Estyn, Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Caerfyrddin ac Aelod o Fwrdd Cynghori OFCOM ar gyfer Cymru.

Mae Julie wedi bod yn Llywodraethwr Ysgol, Coleg a Phrifysgol yng Nghymru a Lloegr.  Dyfarnwyd MBA Anrhydeddus iddi gan Brifysgol Bedfordshire ac mae’n Aelod Oes o Lys Prifysgol Abertawe.

Mae Julie yn un o Ymddiriedolwyr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog ac yn Aelod o Fwrdd Cynghori Gofal Canser Marie Curie ar gyfer Cymru.  Mae’n gyn Is-gadeirydd Cadwch Gymru’n Daclus.

Ms Julie May - Aelod
Picture of Ms Julie May - Member

Mae cefndir Julie mewn Llywodraeth Leol, addysg ac, yn fwy diweddar, y Trydydd Sector.  Cyflawnodd hyfforddiant cyfrifyddiaeth yn y sector preifat ar ôl graddio mewn Economeg o Brifysgol Llundain cyn ymuno â Llywodraeth Leol ac yna Cyngor Hyfforddiant a Menter fel rheolwr rhanbarthol.  A hithau’n gweithio fwyfwy gyda cholegau, arweiniodd y rôl hon at ei phenodi’n Gyfarwyddwr Prosiectau yng Ngholeg Amaethyddiaeth Berkshire.

Mae’n dod yn wreiddiol o Bort Talbot, ac ar ôl dychwelyd i Gymru ym 1999, ymunodd â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac roedd yn Bennaeth Ansawdd cyn ymuno â’r Swyddfa Archwilio Dosbarth.  Yn ystod ei chyfnod yno ac yn y Comisiwn Archwilio, arweiniodd ar Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol, Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella, ac Addysg.  Fe’i penodwyd yn Bartner Ymgysylltu yn Swyddfa Archwilio Cymru yn 2006, ac roedd yn Rheolwr Perthynas ag Awdurdodau Lleol a hefyd yn gyfrifol am amrywiaeth eang o adolygiadau cenedlaethol a lleol o ddarparu gwasanaethau. 

Ymunodd Julie ag Ymddiriedolaeth y Tywysog - Cymru yn 2008 fel Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Corfforaethol, gan ddefnyddio ei sgiliau a’i phrofiad i helpu’r Ymddiriedolaeth i newid bywydau miloedd o bobl ifanc dan anfantais ledled Cymru.  Mae’n frwd ynglŷn â’r gwahaniaeth y gall y sector cyhoeddus a’r trydydd sector ei wneud, ac ymunodd â Chymorth Cristnogol yn 2014 mewn rôl Perfformiad a Datblygiad lle mae’n gweithio’n rhan-amser.

Cwblhaodd Julie dymor llawn fel aelod o Banel Cydnabyddiaeth Ariannol Annibynnol Cymru o fis Ionawr 2016 tan fis Rhagfyr 2019.

Mae Julie yn briod ac yn byw yng Nghaerdydd.

Mr Theo Joloza - Aelod
Picture of Mr Theo Joloza - Member

Ar ôl graddio o Brifysgol Malawi, gweithiodd Theo yn y Trydydd Sector, yn gyntaf fel rheolwr prosiect, ac yna fel Cydlynydd Rhanbarthol rhaglen addysg ddinesig

genedlaethol i bleidleiswyr.  Yn dilyn hyn, gweithiodd yn y diwydiant yswiriant yn Sheffield i Aon Limited a Capita Insurance Services rhwng 2000 a 2005.

Ar ôl cwblhau MA mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol gyda Phrifysgol Sheffield, symudodd Theo i Gasnewydd, de Cymru ym mis Ionawr 2006 i weithio i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).  Yn yr ONS, gweithiodd Theo ar amrywiaeth o fentrau gan gynnwys arweinydd prosiect ar ddatblygu mesurau o lesiant plant a phobl ifanc ac arwain gwaith Cyfrifiad 2011 ar fesur hunaniaeth, gan weithio’n agos gyda llywodraethau datganoledig y Deyrnas Unedig ac adrannau eraill y llywodraeth.

Tra oedd yn yr ONS, gweithiodd Theo hefyd ar ystadegau economaidd, gan gymhwyso safonau y cytunwyd arnynt yn rhyngwladol i ddosbarthiad cyrff cyhoeddus a thrafodion er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cofnodi’n gywir yng Nghyfrifon Cenedlaethol y Deyrnas Unedig hyd at fis Mawrth 2016.

Rhwng Ebrill 2016 ac Awst 2017, bu Theo yn gweithio yn yr Adran Gwaith a Phensiynau lle bu’n arwain ar ddadansoddi profiad a boddhad cwsmeriaid.

 Ar hyn o bryd, mae Theo yn gweithio yn SYG lle mae'n arwain tîm sy'n cydlynu gwelliannau mewn ystadegau iechyd ar draws gwasanaeth ystadegol y llywodraeth.

Mr David Powell - Aelod
Picture of Mr David Powell - Member

Mae David wedi byw yng Nghaerdydd y rhan fwyaf o’i fywyd.  Mae’n briod gyda dau o blant a dwy wyres.  Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd a Phrifysgol Caerdydd.  Ar ôl gadael y Brifysgol ym 1972, gweithiodd yn Llundain yn Adran Ymddiriedolwyr yr hyn oedd yn Gwmni Yswiriant Sun Alliance bryd hynny.  

Ar ôl dychwelyd i Gaerdydd ym 1976, ymunodd â’r Adran Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn yr hyn oedd y Swyddfa Gymreig bryd hynny.  Yn ystod y 35 mlynedd nesaf, cyflawnodd amrywiaeth o swyddi yn ymwneud yn bennaf â llywodraeth leol ac atebolrwydd ariannol.  

Ymddeolodd o Lywodraeth Cymru yn 2011 fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Llywodraeth Leol, a gwasanaethodd fel Cyfarwyddwr Dros Dro Llywodraeth Leol a Chyfiawnder Cymdeithasol am 10 mis olaf ei yrfa.