Argymhellion Terfynol Ar Gyfer Wrecsam

05/11/20
Arolygon Etholiadol

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Tachwedd 2020.

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen. Fel arfer, byddant yn gwneud Gorchymyn.

 

Mae’r Adroddiad Argymhellion Terfynol yn cynnwys holl argymhellion y Comisiwn ar gyfer Wrecsam. Lle mae wedi gwneud newidiadau i’r trefniadau presennol, mae disgrifiad o’r newid, y cynrychiolaethau a dderbyniwyd, y rhesymau am unrhyw newid a map o’r cynigion wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.

 

Hoffai’r Comisiwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud cynrychiolaethau, yn ogystal â’r cyngor bwrdeistref sirol am ei gymorth wrth gynnal ar arolwg.

 

Mae’r adroddiadau, mapiau a gwybodaeth ategol arall ar gyfer yr arolwg i’w gweld isod.

Oherwydd y cyfnod  clo llym mae swyddfeydd y Comisiwn ar gau. Bydd copïau caled o'r adroddiad yn cael eu hanfon cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar yr Argymhellion Terfynol, dylech danfon rhain i Llywodraeth Cymru drwy’r ffurf isod:

 

lgdtmailbox@gov.wales

 

neu

 

Tîm Democratiaeth Llywodraeth Lleol Cymru

Yr Is-adran Democratiaeth, Amrywiaeth a Chydnabyddiaeth Ariannol

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

Lawrlwytho Dogfen