Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Sir Fynwy

31/01/19
Arolygon Cymunedol

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer cymuned Sir Fynwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Mawrth 2019.

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen. Fel arfer, byddant yn gwneud Gorchymyn.

Mae Cynngor Sir Fynwy wedi cynnal arolwg o wariau cymunedau a trefniadau etholiadol cymunedol o dan y ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y diwigiwyd). Cyflwynwyd Cyngor Sir Fynwy adroddiad I’r Comisiwn yn manylu a rei gynigion ar gyfer newidiadau I nifer o ffiniau cymunedol yn ei ardal.

Mae’r Adroddiad Argymhellion Terfynol yn cynnwys holl argymhellion y Comisiwn ar gyfer Sir Fynwy. Lle mae wedi gwneud newidiadau i’r trefniadau presennol, mae disgrifiad o’r newid, y cynrychiolaethau a dderbyniwyd, y rhesymau am unrhyw newid a map o’r cynigion wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.

Hoffai’r Comisiwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud cynrychiolaethau, yn ogystal â’r Cyngor Sir am ei gymorth wrth gynnal ar arolwg.

Mae’r adroddiadau ar gael isod.

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar yr Argymhellion Terfynol, dylech danfon rhain i Llywodraeth Cymru drwy’r ffurf isod:

lgdtmailbox@gov.wales 

neu

Tîm Democratiaeth Llywodraeth Lleol Cymru

Yr Is-adran Democratiaeth, Amrywiaeth a Chydnabyddiaeth Ariannol

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ